Slide 4.2 - copy
Slide 4.2 - copy

Here are some interesting facts about South African languages:
1. South Africa has 11 official languages and ranks 3rd behind Zimbabwe (16) and Bolivia (37).
2. Afrikaans is one of the youngest languages in the world and was recognised as an official language during the 20th century.
3. isiZulu is the most commonly spoken home language in South Africa with 1 out of 4 people speaking the language. isXhosa is the second most common home language with 16% of users,
followed by Afrikaans with 13.5% and Sesotho sa Leboa 7.6%.
4. English is the main language of communication in South Africa however, only 1 out of 10 South Africans speak English as a home language.
powered by social2s

Sifundisa ngokubaluleka kwemisundu kwa Swayimane

Dr Thembeka Nxele

Abazukulu bakwagogo Khanyile bafunda amabanga aphansi, omdadlana ufunda ibanga lesithathu, owesibili ufunda ibanga lesibili kanti untombazanyana yena ufunda ibanga lokuqala. Bebancane bengaka bayakwazi ukubaluleka kokutshala njengoba ugogo nomkhulu wabo betshale umoba. Kulelikhaya banamasimu angaphezulu kwamathathu abatshale kuwo umoba okuyiwo obaphilisayo. Besihambele endaweni yakwa Swayimane siyobheka ukuthi imiphi imisundu etholakala kumoba wakulendawo ngokusizwa ubaba uMdunge womnyango wezolimo, ongumlimi kulendawo.

Siyile kwa Nomnganga, Ndlaveleni kanye nase Mabheleni. Emabheleni kulapho ke sithole ugogo nomkhulu Khanyile abanabazukulu abaye beza nabo kuthina bezofuna ukwazi ukuthi senzani, bebuza nesizathu sokuqoqa lemisundu yakubo. Sibe sesibafundisa ngokubaluleka kwezilwanyana ezitholakala emhlabathini okukhona kuzo nemisundu. Labazukulu abazange besachitha sikhathi babe sebecela ukusisiza ngokugeza imisundu, besho ukuthi nabo mase bekhulile bafuna ukusebenza ngemisundu ngoba kanti ibaluleke kangaka, isiza ukuvundisa umhlabathi kagogo nomkhulu wabo ukuze bakwazi ukutshala umoba, babayise nasesikoleni! Ngosuku olulandelayo besibona, intombazanyana yeza igijima ithi “anti ngiwutholile mina umsundu namuhla ngawubeka ngangawubulala” kulapho ngibone khona ukuthi imbewu itshalekile.

Ukongiwa kwemvelo kuyinto okumele yenziwe abantu bonke, ikakhulukazi intsha ngoba yibo abaphathi bakusasa. Kubalulekile ukufundisa abantwana besebancane ngoba lolo lwazi bakhula nalo lubasize uma sebekhulile. Isintu sithi: “lugotshwa lusemanzi.” 

 

thembeka

Photo caption: Abantwana bakagogo Khanyile emaBheleni befundiswa ngokubaluleka kwemisindu.

 

powered by social2s

On this day in 1990, former President Nelson Mandela is released from Victor Verster prison following 27 years of imprisonment.

The release of Nelson Mandela came 8 days after then-President, FW De Klerk, announced the unbanning of the ANC and other political parties along with the release of Mandela in a speech given at the opening of parliament on the 2nd of February 1990.

Addressing hundreds of people at the Cape Town, City Hall, Nelson Mandela concluded his first public address by quoting his own words from when he stood trial in 1964, stating that the words were as true that day as they were when he first spoke them in 1964.

Mandela stated, “I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But, if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.”

#kznmuseum #todayinhistory #onthisday #nelsonmandela #freedom #democracy #legacy #rainbownation

 

273570398 1980001755530743 4731640699496165990 n

powered by social2s

The KZN Museum's Education Outreach team has developed two new LFSE Teaching Aids which include the DNA molecule, complimenting the RNA taught in the Grade 12 syllabus and the Rhizopus, commonly known as "bread mould", covered in the Grade 11 syllabus.
The teaching aids along with Mitosis, Virus and Bacteria models were delivered for Term 1 to our Enviro Reach Schools around Pietermaritzburg. The teaching aids are developed with the aim to assist learners with conceptualisation and improve their memory retention. The initiative has proven popular with schools in the program and has seen school participation increase from 10 to 18 schools.
Pictured are grade 12 learners from Marion High School, working with the DNA models during a Life Science lesson.
powered by social2s

Opening Times

Monday to Friday - 9:00 to 15:30 
Saturdays - 9:00 to 15:00
Sundays - 10:00 to 15:00

ENTRANCE CHARGES

Adults (over 17 years) : R15.00

Children  : R 5.00 

School Learners on tour : R 2.50 per child

Pensioners & toddlers : FREE